KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PRZETARGÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl.

2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a),b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych.

3) W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione jedynie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

6) Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu przetargowym.

7) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

9) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym będących wynikiem profilowania.