KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA NAJEMCÓW MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl,

2) dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1b RODO w celu wykonania umowy,

3) dane osobowe będą przekazywane jedynie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

5) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy,

9) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.