KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl,

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

- wykonania czynności przed zawarciem umowy,

- wykonania umowy,

- archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy.

3) w trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione jedynie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

5) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.

8) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym będących wynikiem profilowania.