KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO NA OSIEDLU JANA OSTROROGA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy np. Policja.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Monitoring jest czynny całodobowo i obejmuje drogi, parkingi i place zabaw znajdujące się na osiedlu Jana Ostroroga.

7. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.